Giấy phép Miễn phí Bản quyền Lacrafta

Sử dụng Giấy phép Miễn phí Lacrafta Royalty
Sản phẩm Lacrafta được miễn phí trừ khi có ghi chú khác. Điều này có nghĩa là sau khi mua sản phẩm Lacrafta, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào trong tương lai (hoặc trả thêm phí bản quyền) và bạn có thể sử dụng các sản phẩm Lacrafta miễn là bạn muốn, trong nhiều dự án, miễn là bạn tuân thủ giấy phép hợp đồng. Giấy phép Miễn phí Bản quyền là thỏa thuận cuối cùng và có thẩm quyền về việc bạn sử dụng Sản phẩm Lacrafta. Chúng tôi đã cung cấp các bản tóm tắt hữu ích và các câu hỏi thường gặp dưới đây để thuận tiện cho bạn, nhưng bản thân giấy phép luôn là từ cuối cùng.

1. Bạn có thể đặt hàng phát triển và sản xuất sản phẩm với giấy phép Mở rộng miễn phí.

2. Không được phép bán các tập tin điện tử đã mua tại Lacrafta và sử dụng các bức ảnh được đăng trên trang Lacrafta. Nó cũng bị cấm sản xuất các bộ mô hình từ bản vẽ hoặc phân phối chúng trên bất kỳ phương tiện vật lý hoặc kỹ thuật số nào khác.

Di chuyển về đầu trang